Create account Log in

Paddhatti: Maharajapuram Santhanam, Live In Concert 1983, Vol. I, II, & III

[Edit]

Download links and information about Paddhatti: Maharajapuram Santhanam, Live In Concert 1983, Vol. I, II, & III by Maharajapuram Santhanam. This album was released in 2006 and it belongs to World Music genres. It contains 23 tracks with total duration of 03:40:57 minutes.

Artist: Maharajapuram Santhanam
Release date: 2006
Genre: World Music
Tracks: 23
Duration: 03:40:57
Buy on iTunes $29.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Shri Vatapi - Sahana - Adi (Live) 12:14
2. Paripalaya - Pantuvarali - Adi (Live) 18:17
3. Candrashekhara - Hindolam - Khanda Capu (Live) 25:42
4. Pariyasakama - Vanaspati - Rupakam (Live) 8:16
5. Ragam - Darbar (Live) 8:24
6. Mundu Venuga - Darbar - Adi (Live) 15:43
7. Shrl Manini - Purnashadjam - Adi (Live) 5:34
8. Pahi Pahi Sarade - Kalyani - Mishra Capu (Live) 28:46
9. Garuda Gamana - Nagascaravali - Rupakam (Live) 4:59
10. Ragam - Kharaharapriya (Live) 15:23
11. Tanam - Kharaharapriya (Live) 20:31
12. Pallavi - Kharaharapriya (Live) 2:18
13. Nandagopala - Yamunakalyani - Adi (Live) 7:19
14. Manasa Sancharare - Sama - Adi (Live) 4:15
15. Narayana - Shudda Dhanyasi - Khanda Capu (Live) 5:32
16. Aparadhi Nanalla - Revati - Khanda Capu (Live) 4:38
17. Shentamizh Nadennum - Mohana Kalyani - Adi (Live) 4:49
18. Sarangan - Ragamalika (Live) 6:16
19. Shrilcakraraja - Ragamalika (Live) 3:23
20. Tungatlra Virajam (Live) 3:43
21. Vilayada Idu Nerama - Shanmukhapriya (Live) 3:26
22. Shuttum Vizhi (Live) 5:20
23. Tillana - Mishra Shivaranjani (Live) 6:09

Details

[Edit]