Create account Log in

Gaelic Sounds of Yesteryear, Vol. 3

[Edit]

Download links and information about Gaelic Sounds of Yesteryear, Vol. 3. This album was released in 2009 and it belongs to World Music, Celtic genres. It contains 17 tracks with total duration of 49:05 minutes.

Release date: 2009
Genre: World Music, Celtic
Tracks: 17
Duration: 49:05
Buy on iTunes $9.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Eilean Leodhais Gu Fada Thriall Mi (Donald MacRae) 3:46
2. Fail O Ro Mar Dh' fhag Sinn (Mary Sandeman) 2:40
3. Eilidh (Donald MacRae) 2:27
4. An Teid Thu Leam, A Mhairi? (The Gael Folk) 3:12
5. Hal O Hairum (Donald MacRae) 2:08
6. Isain Ghlinn Cuaich (feat. Mary Sandeman) (Mary Sandeman) 2:40
7. Gruagach Og an Fhuilt Bhain (Donald MacRae) 2:48
8. Eilean Mo Ghaoil (The Gael Folk) 4:18
9. Thoir Mo Shoraidh Chun Na Paist (Donald MacRae) 2:24
10. Abu Chuibhl' (Mary Sandeman) 3:17
11. Eilean Scalpaigh Na Hearadh (Donald MacRae) 3:15
12. Mairi Bhan (The Gael Folk) 1:43
13. Gur Trom a Tha Mi (Donald MacRae) 2:19
14. An t-Eilean Dorcha (Mary Sandeman) 2:33
15. Airigh Bhaile Chro (Donald MacRae) 2:46
16. Fil O Ro (The Gael Folk) 3:57
17. Fo Ghruaiman Cha Bhi Mi 'n-diugh (Donald MacRae) 2:52

Details

[Edit]