Create account Log in

Ancient Classics of Tang Dynasty: 618-907 AD

[Edit]

Download links and information about Ancient Classics of Tang Dynasty: 618-907 AD. This album was released in 1998 and it belongs to World Music genres. It contains 15 tracks with total duration of 56:33 minutes.

Release date: 1998
Genre: World Music
Tracks: 15
Duration: 56:33
Buy on iTunes $9.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Birds Singing In Spring (Chun Ying Zhuan) (Shanghai Folk Orchestra) 7:25
2. The Joy of Drinking Wine (Qing Bei Le) (Li Lingling, Huang Guifang, Wei Wei) 4:05
3. Spreading Gold Sand (Sa Jin Sha) (Central Traditional Orchestra) 1:42
4. Prelude of Dance Music of the Imperial Palace (Ni Shang Zhong Xu Di Yi) (Li Xiangting, Zhu Runfu, Cao Jianguo) 2:35
5. Yangguan Pass Melody - Three Variations (Yang Guan San Die) (Wu Wenguang) 5:35
6. Bodhisattva-like Barbarians (Pu Sa Man) (Jin Xiaocai) 2:26
7. Qu Yuan S Lament (Li Sao) (Guan Pinghu) 10:24
8. Flowers and Jade Trees In the Backyard (Yu Shu Hou Ting Hua) (Shen Dehao) 2:03
9. Wang Zhaojun (Wang Zhaojun) (Cao Jifang, Sun Wenyan) 1:37
10. Poplars and Willows In Spring (Chun Yang Liu) (Sun Wenyan, Huo Ruowei) 2:32
11. Rowing Dragon Boat (Fan Long Zhou) (Du Rusong) 2:39
12. Dance of Playing Swords (Jian Qi Hun Tuo) (Sun Wenyan) 1:18
13. Drunkard (Jiu Hu Zi) (Wang Wei, Huo Ruowei, Du Rusong) 1:40
14. The Vast Desert (Da Mo Shu Huai) (Central Traditional Orchestra) 7:58
15. Prince Qin Breaking Through the Enemy Array (Qin Wang Po Zhen Yue) (Hubei Chime Bells Orchestra) 2:34

Details

[Edit]